Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Vetenskap och beprövad erfarenhet – om evidens för medicinskt beslutsfattande

Seminar

Bedömningar av vilka vårdåtgärder som är lämpligast präglas ofta av viss osäkerhet. Samtidigt som lagen uppställer ett generellt krav på att vården ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet, är det uppenbart att medicinska beslutssituationer kan se mycket olika ut, och att arten och graden av tillgänglig evidens i hög grad varierar från ett sammanhang till ett annat. Syftet med detta seminarium är att bidra till en diskussion om hur osäkerhet hanteras och evidens värderas i olika medicinska sammanhang. Under seminariet kommer Sten Anttila, projektledare vid Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och Ingrid Thernfrid, chefsöverläkare för vuxenpsykiatrin i Lund, att berätta om sina erfarenheter av att bedöma risker, bidra med beslutsunderlag samt att fatta beslut på grundval av medicinsk evidens. Presentationerna följs av en gemensam diskussion.

Seminariet äger rum i Pufendorfinstitutets hörsal, Biskopsgatan 3 i Lund och är öppet för alla. Eftersom antalet platser är begränsat förutsätter deltagande föranmälan. Sådan anmälan ska ske senast 16 april till lena [dot] wahlberg [at] jur [dot] lu [dot] se.

Seminariet arrangeras av Advanced Study Group on Values, Decision Making and Risk vid Pufendorfinstitutet i Lund (http://www.pi.lu.se) i samarbete med det RJ- finansierade tvärvetenskapliga forskningsprogrammet VBE (http://www.med.lu.se/klinvetlund/medicinsk_etik/forskning/vetenskap_och_be proevad_erfarenhet).

Time: 
21/04/2015 - 13:00 to 16:00
Location: 
Pufendorfinstitutets hörsal, Biskopsgatan 3, Lund

About the event

Time: 
21/04/2015 - 13:00 to 16:00
Location: 
Pufendorfinstitutets hörsal, Biskopsgatan 3, Lund